+αのHTML, CSS, JavaScriptコーディング

目次

 1. HTML
 2. CSS
 3. JavaScript

HTML

HTML

<div class="header">
  <div class="title"><a href="/">サイト名</a></div>
  <div class="menu">
    <div class="menu_about"><a href="/about/">このサイトについて</a></div>
    <div class="menu_product"><a href="/product/">商品紹介</a></div>
    <div class="menu_contact"><a href="/contact/">お問い合わせ</a></div>
  </div>
</div>
<header>
  <h1><a href="/">サイト名</a></h1>
  <nav>
    <ul>
      <li class="about"><a href="/about/">このサイトについて</a></li>
      <li class="product"><a href="/product/">商品紹介</a></li>
      <li class="contact"><a href="/contact/">お問い合わせ</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>

HTML

<p><span class="red">HTML</span>の基本を紹介します。</p>
<p><em class="keyword">HTML</em>の基本を紹介します。</p>

CSS

CSS

.title {
  font-size: 150%;
}
.menu {
  background-color: #CCCCCC;
}
.menu_about {
  background-color: #EECCCC;
}
.menu_product {
  background-color: #CCEECC;
}
.menu_contact {
  background-color: #CCCCEE;
}
div#header h1 a {
  font-size: 150%;
}
div#header ul {
  background-color: #CCCCCC;
}
div#header ul li.about {
  background-color: #EECCCC;
}
div#header ul li.product {
  background-color: #CCEECC;
}
div#header ul li.contact {
  background-color: #CCCCEE;
}

コーディングスタイルガイド

※「Google HTML/CSS Style Guide」では、CSSプロパティの記述順序はアルファベットの順

JavaScript

JavaScript(jQuery)

例: heightadjustプラグイン(自作)

JavaScript(jQuery)

プラグイン化していない状態

<script src="/js/jquery.js"></script>
<script>
$(document).ready(function() {
  var setting = {
    target: 'div.sample div.box',
    column: 3
  };

  var heights = [];
  var column = 0;

  $(setting.target).each(function(i) {
    column = parseInt(i / setting.column);

    if (heights[column] == undefined || $(this).height() > heights[column]) {
      heights[column] = $(this).height();
    }
  });

  $(setting.target).each(function(i) {
    $(this).height(heights[parseInt(i / setting.column)]);
  });
});
</script>

<div class="sample">
  <div class="box"><p>ブロック1。ブロック1。</p></div>
  <div class="box"><p>ブロック2。ブロック2。ブロック2。ブロック2。</p></div>
  ~略~
  <div class="box"><p>ブロック8。</p></div>
</div>

JavaScript(jQuery)

jquery.heightadjust.js

(function($) {
  $.fn.heightadjust = function(option) {
    var settings = $.extend({
      column: 0
    }, option);

    var heights = [];
    var column = 0;

    $(this).each(function(i) {
      if (settings.column) {
        column = parseInt(i / settings.column);
      }

      if (heights[column] == undefined || $(this).height() > heights[column]) {
        heights[column] = $(this).height();
      }
    });

    if (settings.column) {
      $(this).each(function(i) {
        $(this).height(heights[parseInt(i / settings.column)]);
      });
    } else {
      $(this).height(heights[0]);
    }

    return this;
  };
})(jQuery);

呼び出し元

<script src="/js/jquery.js"></script>
<script src="/js/jquery.heightadjust.js"></script>
<script>
$(document).ready(function() {
  $('div.sample div.box').heightadjust({
    column: 3
  });
});
</script>

jQueryプラグインの作り方(一例)

(function($) {
  $.fn.プラグイン名 = function(option) {
    var settings = $.extend({
      /* 設定項目 */
    }, option);

    /* 何らかの処理 */

    return this;
  };
})(jQuery);

必要に迫られて作ったプラグイン: http://refirio.org/page/memo/jquery

まとめ

まとめ

メンテナンスすることを考えて、使いまわすことを考えて作ると楽ができそう!Σd(╹◡╹ )